ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

IC4131514_Page_29Οι δραστηριότητες της εταιρείας

  • Καθαρισμός οικοπέδων
  • Εκσκαφές Θεμελίων
  • Κατεδαφίσεις κτιρίων
  • Αποκομιδή μπαζών
  • Ασφαλτοστρώσεις
  • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  • Εμπορία αδρανών υλικών
  • Εμπορία χωμάτων για κήπους